Nabídka práce - Agentura Interkist

Přejít na obsah
ODHLÁSIT ZE SYSTÉMU
Základní informace pro zájemce o práci v agentuře ostrahy
ZÁKLADNÍ ZAMĚŘENÍ

Předmětem pje zajištění služeb spočívajících v nepřetržité fyzické ostraze, ochraně, kontrole a obsluze elektronického protipožárního systému (dále jen EPS) areálu v Chomutově (fyzická ostraha 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, v počtu 1 bezpečnostní pracovník (dále jen BP).

Dalším úkolem je, aby v případě naléhavé potřeby, z důvodu nastalé nutnosti, zajistil poskytovatel službu za samostatnou úplatu, kterou je okamžitý výjezd a operativní posílení výkonu fyzické ostrahy v minimálním počtu 2 bezpečnostních pracovníků. Službou fyzické ostrahy, ochrany a kontroly se rozumí ochrana majetku (věcí movitých a nemovitých) ve správě zadavatele a ochrana zdraví a života pracovníků, klientů DPS a ostatních osob přítomných v areálu ve správě zadavatele.
Požadavky na bezpečnostní pracovníky
Předběžná pracovní náplň
výkon služby ve stejnokroji
předběžný termín nástupu - březen - květen 2021
a)
Splňují požadavky na odbornou způsobilost, tzn., jsou držiteli Osvědčení o profesní kvalifikaci pro výkon povolání Strážný (kód: 68-008-E) nebo Pracovník dohledového centra (kód: 68- 003-H) jako vyššího stupně profesní kvalifikace;
b)
Odpovídající komunikační schopnost – znalost českého jazyka na úrovni rodilého mluvčího;
c)
Bez záznamu v evidenci Rejstříku trestů fyzických osob;
d)
Fyzická způsobilost (zdatní) k předmětné činnosti;
e)
Vystupování a chování na odpovídající úrovni;
f)
Psychické vlastnosti umožňující bezkonfliktní výkon fyzické ostrahy, styk s veřejností a bezproblémové zvládání mimořádných událostí;
g)
Spolehlivost ve výkonu fyzické ostrahy, při obsluze řídícího centra na objektu s obsluhou EPS;
h)
Znalost dokumentace PO objektu v potřebném rozsahu, místa pracoviště se zvýšeným požárním nebezpečím, umístění a znalost obsluhy zařízení k vyhlášení požárního poplachu, rozmístění a obsluhy věcných prostředků PO; absolvují proškolení v rozsahu stanoveném zadavatelem.
a)
fyzická kontrola osob a kontrola oprávnění pro vstup osob do objektu;
b)
zamezení neoprávněnému vniknutí nepovolaných osob do prostoru areálu objednatele
c)
fyzická ostraha areálu a ochrana movitého a nemovitého majetku před odcizením, zničením či poškozením včetně vyvážení materiálů nepovolanými osobami
d)
ochrana zdraví a života pracovníků, klientů DPS a ostatních osob přítomných v střeženém areálu
e)
zajištění činnosti vrátnice, tj. činnosti dohledového a řídícího centra na objektu s obsluhou EPS
f)
zajišťování kontrolní obchůzkové činnosti, tj. fyzická kontrola vnitřních i venkovních prostor objektu (vizuální kontrola objektu, kontrola zabezpečení prostor), včetně dokumentování jejich provádění
g)
plnění povinností zadavatele souvisejících s požární ochranou a protipožární prevencí, tj. plnění povinností vyplývajících z řádu ohlašovny požáru a dalších směrnic požární ochrany
h)
zajištění součinnosti s Policií České republiky, Městskou policií a ostatními složkami integrovaného záchranného systému
i)
vedení stanovených záznamů, tj. vedení písemných záznamů spojených s výkonem činnosti (předání a převzetí služby, vjezd/výjezd vozidel, výdej klíčů, závady, záznamy o mimořádných událostech apod.); poskytování služeb fyzické ostrahy, ochrany  kontroly objektu
j)
plnění oznamovací povinnosti vůči zadavateli, průběžné informování odpovědné osoby zadavatele o výkonu služby fyzické ostrahy
k)
plnění opatření při vzniku mimořádných událostí a plnění preventivních opatření proti vzniku mimořádných událostí
l)
součinnost při zajištění poskytování informací zaměstnancům a návštěvníkům objektu
m)
ustanovení funkce vedoucího ostrahy k zajištění kontaktu s pověřenou osobou zadavatele a řízení výkonu ostrahy
n)
zajištění operativního posílení fyzické ostrahy objektu za podmínek stanovených v této zadávací dokumentaci
Počty pracovních míst
1
Dohoda o pracovní činnosti (poloviční úvazek).
Vedoucí strážný
4
Strážný
Pracovní smlouva na HPP (plný úvazek).
Náhradník strážného
1
Dohoda o pracovní činnosti (poloviční úvazek, vykrývání přesčasů, ...).
Náhradník strážného
2
Dohoda o provedení práce (výpomoc pro přesčasy, dovolenou, nemoc ...).
Dotazník pro zájemce o práci v Chomutově
pokud nebudou vyplněny všechny povinné položky a přiloženy  požadované materály
označené *) nebude možné dotazník odeslat
A - IDENTIFIKACE
Nemám záznam v RTMám záznam v RT
Tip

Jsem momentálně registrovánNejsem momentálně registrován

ANONE
Tip
B - KONFEKČNÍ VELIKOST ODĚVŮ
Tip

XSSLXLXXLXXXLXXXXL
C - VZDĚLÁNÍ A ZNALOSTI

ZÁKLADNÍVYUČENSTŘEDNÍVYŠŠÍ


ANO MÁMNE NEMÁM
Tip

ANO MÁMNE NEMÁM
Tip
D - PRAXE

Mám praxiNemám praxi


ANONE
E - ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ

ANO MÁMNE NEMÁM
F - VLASTNICTVÍ OSOBNÍHO VOZIDLA

Ano, použijiNe, nepoužijiNemám OA


G - POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI NA ŠKODY

Mám uzavřenouNemám uzavřenou
H - ZDRAVOTNÍ STAV

1. STUPEŇ2. STUPEŇ3. STUPEŇBEZ INVALIDITY

I - PRACOVNÍ POMĚR

 Vedoucí strážný Strážný Strážný na výpomoc
U vedoucího skupiny je předpoklad "záskoku" za náhlou nepřítomnost strážného (nemoc, dovolená, ...)
Tip

DENNÍ SMĚNYNOČNÍ SMĚNYDENNÍ I NOČNÍ

1. HPP2. DPP3. DLE DOMLUVY
PRÁCE PŘESČAS

Požaduji proplácení dle ZPSouhlasím s DPP dle ZP
PRACOVNÍ POHOTOVOST
součástí výkonu práce bude držení pracovní pohotovosti, mimo své směny, placené v souladu se ZP, tj. 10 % z průměrné mzdy případný výjezd bude placen nad rámec základní pracovní doby (přesčas)

SouhlasímNesouhlasím
J - PŘÍLOHY
ŽIVOTOPIS (povinné)

DOKLAD O PROFESNÍ KVALIIKACI 68-003-H (povinné)

DOKLAD O PROFESNÍ KVALIIKACI 68-008-E (nepovinné)

Tip


Čára
WEBOVÉ STRÁNKY SPOLEČNOSTI INTERKIST
Návrat na obsah