Legislativa - Agentura Interkist

Přejít na obsah
ODHLÁSIT ZE SYSTÉMU
LEGISLATIVA

Chceme-li se zabývat zdůvodněním, příčinami nebo pochopením této problematiky, pak musíme zajít do několik let starého jednání "Evropy", kdy byla vydána "Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES" ze dne 6. července 2005 o uznávání odborných kvalifikací", kde se setkáme s pojemem "Strážný" a požadavky na tuto profesi. Na základě této směrnice vznikly změny některých zákonů, byly vydány zákony, vyhlášky, ... nově doplňující právní řád České republiky.                


Zákon č. 274/2008 Sb. /zákon o Policii ČR/ zní:

                       
???

Čl. XIX - Přechodná ustanovení                          

 1. Fyzické nebo právnické osoby podnikající v koncesovaných živnostech podle přílohy č. 3 živnostenského zákona s předmětem podnikání ostraha majetku a osob a služby soukromých detektivů a vyšetřovatelů, musí nejpozději ve lhůtě 36 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona předložit příslušnému živnostenskému úřadu doklady prokazující odbornou způsobilost podle tohoto zákona. Nebudou-li doklady v této lhůtě doloženy, příslušný živnostenský úřad živnostenské oprávnění zruší.                          
 2. Fyzické a právnické osoby podnikající v koncesovaných živnostech podle přílohy č. 3 živnostenského zákona s předmětem podnikání ostraha majetku a osob a služby soukromých detektivů musí nejpozději ve lhůtě 36 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona zajistit a na požádání příslušného živnostenského úřadu doložit, že činnosti směřující k ostraze života a majetku osob a služby soukromých detektivů budou vykonávány zaměstnanci, kteří splňují požadavky odborné způsobilosti podle přílohy č. 5 tohoto zákona a zdravotní způsobilost podle § 31a tohoto zákona.                          


Zákon č. 455/1991 / Živnostenský zákon/:                         

 §31a (1) Podnikatel provozující koncesovanou živnost ostraha majetku a osob nebo služby soukromých detektivů je povinen zajistit, aby tyto činnosti vykonávali zaměstnanci odborně a zdravotně způsobilí.                          
 §31a (2) Zdravotní způsobilost fyzické osoby zjišťuje a posudek o zdravotní způsobilosti vydává posuzující lékař na základě výsledku lékařské prohlídky, psychologického vyšetření a dalších potřebných vyšetření. Posuzujícím lékařem se pro účely tohoto zákona rozumí praktický lékař, u kterého je fyzická osoba registrovaná k léčebné péči.                          
 §31a (3) Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Ministerstvem vnitra stanoví vyhláškou způsob provádění, formu a obsah psychologického a lékařského vyšetření, obsah psychologického posudku a lékařské zprávy a seznam tělesných a duševních vad, nemocí nebo stavů, které vylučují zdravotní způsobilost pro výkon činností podle odstavce 2.                          


Zákon č. 155/2010 Sb.  /Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR/:                                                 

V příloze č. 5 Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností u živnosti „Ostraha majetku a osob“ ve druhém sloupci text zní:                         
 „a) vysokoškolské vzdělání, nebo                         
 b) vyšší odborné vzdělání právnického, bezpečnostního nebo obdobného zaměření, nebo                        
 c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru bezpečnostním nebo právním, nebo                        
 d) střední vzdělání s maturitní zkouškou a osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo                         
 e) dílčí kvalifikace pro činnost strážný podle zvláštního právního předpisu*), nebo                        
 f) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu**)“;                         
ve třetím sloupci text zní:                          
„*) zákon č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů,                         
**) zákon č. 18/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů“.                        

Čl. VIII - Přechodná ustanovení                        

 1. Živnostenská oprávnění vydaná podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachována.                        
 2. Podnikatel, kterému ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona trvalo živnostenské oprávnění pro živnosti „Ostraha majetku a osob“ nebo „Služby soukromých detektivů“, musí nejpozději ve lhůtě 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona splnit podmínky odborné způsobilosti podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a předložit o tom doklady živnostenskému úřadu nebo ustanovit odpovědného zástupce; to neplatí, pokud splnění odborné způsobilosti již podnikatel živnostenskému úřadu prokázal. Pokud podnikatel v uvedené lhůtě splnění podmínek odborné způsobilosti neprokáže, živnostenský úřad zahájí řízení o zrušení živnostenského oprávnění.                        
 3. Podnikatel, kterému ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona trvalo živnostenské oprávnění pro živnosti „Ostraha majetku a osob“ nebo „Služby soukromých detektivů“, musí nejpozději ve lhůtě 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona zajistit a na žádost živnostenského úřadu doložit, že činnosti, které jsou obsahem uvedených živností, zajišťuje pouze fyzickými osobami splňujícími požadavky odborné způsobilosti, které jsou uvedeny v příloze č. 5 k zákonu č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.                        
 Účinnost z.č.155/2010 je od 1.8.2010             
       
Čára
WEBOVÉ STRÁNKY SPOLEČNOSTI INTERKIST
Návrat na obsah